Deerns

Deerns is als on­af­han­ke­lijk in­ge­ni­eurs­bu­reau ge­spe­ci­a­li­seerd in ad­vies, ont­werp en uit­voe­rings­be­ge­lei­ding op het vlak van in­stal­la­tie­tech­niek, bouw­fy­si­ca, ener­gie­voor­zie­ning en duur­zaam­heid. On­ze ex­per­ti­ses dra­gen bij aan duur­za­me, in­tel­li­gen­te en toe­komst­be­sten­di­ge ge­bou­wen die doen waar­voor ze be­doeld zijn.
 
 On­ze ex­perts ken­nen de uit­da­gin­gen waar on­ze op­dracht­ge­vers mee te ma­ken heb­ben. In de mark­ten waar­in we ac­tief zijn, met na­me clean tech­no­lo­gy, da­ta­cen­ters, ge­zond­heids­zorg, lucht­ha­vens en vast­goed, we­ten we wat er speelt én wat er no­dig is om tot een suc­ces­vol­le op­los­sing te ko­men. We zijn in staat snel tot een pas­send ad­vies en ont­werp te ko­men, kun­nen bouw­be­ge­lei­ding van in­stal­la­ties ver­zor­gen en le­ve­ren na­zorg. Zo­dat er uit­ein­de­lijk ge­bou­wen ont­staan die wer­ken voor men­sen.
 
 Wat betekend werken bij Deerns?
·         Deerns is altijd opzoek naar ambitieuze stagiaires en starters op onze verschillende vestigingen verspreid over Nederland
·         Bij Deerns krijg je de mogelijkheid om zelf je carrière pad uit te stippelen. Eigen initiatief is zeer welkom en je krijgt alle ruimte om dingen te verbeteren. Je bent grotendeels vrij om te werken op jouw manier.
·         Je levert dagelijks een positieve bijdrage aan de gebouwde omgeving. Dat doen we vanuit onze kernwaarden: deskundigheid, ondernemerschap, reputatiegerichtheid, integriteit en samenwerking.
·         Naast uitstekende arbeidsvoorwaarden vinden we het belangrijk dat iedereen gebruik kan maken van benefits die aansluiten bij onze kernwaarden.
·         Aandacht voor jouw eigen ontwikkeling en vitaliteit met ruime opleidings- en ontwikkelingsmogelijkheden, fiets- & sportregelingen, flexibele werkuren, 32 vakantiedagen en mogelijkheid tot aankopen van extra dagen. 
 
Onze missie:
Het is onze missie om samen te werken aan een positieve bijdrage aan de gebouwde omgeving, altijd rekening houdend met de wensen van gebruikers en de toekomstbestendigheid van gebouwen. Zo laten we gebouwen werken voor mensen.